ملکه مشرقملکه مشرق


  متن آهنگ ملکه مشرق از مرتضی

  تو مال کجایی بانو تاج سر مایی بانو
  یه جوری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
  تو مال کجایی بانو تاج سر مایی بانو
  یه جوری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
  خاتون بارگاهی
  سردار بی سپاهی
  ملکه مشرق هستی
  رو گنج نفت نشستی
  وارث تاج و تختی
  راحت با تو سختی
  پر از مال و منالی
  اما وطن نداری
  تو مال کجایی بانو تاج سر مایی بانو
  یه جوری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
  کلی امیری کردی
  شاه و وزیری کردی
  بخششی هم اگر بود
  از روی سیری کردی
  تو کاخ لاجوردی
  فکر اسیری کردی
  تو سرسرای پولک
  حس غریبی کردی
  تو مال کجایی بانو تاج سر مایی بانو
  یه جوری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
  تو مال کجایی بانو تاج سر مایی بانو
  یه جوری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو

  ارسال از کیارشدانلود آهنگ ملکه مشرق مرتضی
به اشتراک گذاری آهنگ ملکه مشرق

Suggest Correction of Malake Mashregh Name or Credits