گلسرخیگلسرخی


  متن آهنگ گلسرخی از حبیب

  گل سرخی گل لاله
  گل خون رنگ شقایق
  گل ایمان گل ایثار
  گل طوفان زده ی ما
  خون تو محراب خلقه
  تو هر کوی و برزن ما
  ای همیشه در تو پنهون
  قصه های خنجر و خون

  پرنده های مهاجر
  نمی یارن از تو نشون
  نمی یارن از تو نشون
  گر سپیدی گل زنبق
  گر سپیدی گل زنبق
  گل یاس
  چرا توی هر شاخه ی تو
  غنچه های غم شکفته
  بوی غنچه هات چه خوشبو
  ولی افسوس کم شکفته
  ریشه در خون داری ای گل
  خون به هر رگت رسیده
  نمی دونم نمی دونم
  چرا قلب تو سپیدهدانلود آهنگ گلسرخی حبیب
به اشتراک گذاری آهنگ گلسرخی

Suggest Correction of golsorkhi Name or Credits