همرازهمراز


  متن آهنگ همراز از حسام الدین سراج

  باز بیا، باز بیا ،دلبر طناز، بیا
  دور مرو، دیر مرو، خسته نشو، باز بیا
  راحت جانم همه تو، تاب و توانم همه تو
  راز نهانم همه تو ،همدل و همراز بیا
  چشم دلم خانه ی تو، دل همه دیوانه ی تو
  مست ز پیمانه ی تو، مست سرانداز بیا
  نور چراغم همه تو ،حسرت و داغم همه تو
  جلوه ی باغم همه تو، سرو سرافراز بیا
  شعر تویی، شورتویی، نام تویی، نور تویی
  خنده تویی، سور تویی ،با دف و آواز بیا
  عود منم، رود منم، درد منم، دود منم
  آنکه نیاسود منم ، دلبر دمساز بیادانلود آهنگ همراز حسام الدین سراج
به اشتراک گذاری آهنگ همراز

Suggest Correction of Hamraz Name or Credits