افسونگر (شاهرخ)افسونگر (شاهرخ)


  متن آهنگ افسونگر (شاهرخ) از ابی

  سيمين وَري ،گل پيکري آري
  از ماه و گل زيبا تري آري
  همچون پـَري اَفسونگري آري
  ديوانهء رويت منم ،چه خواهي دگر از من
  سرگشتهء کـُويَـت منم ،نداري خبر از من

  هر شب که مَه در آسمان
  گردد عيان دامن کشان
  گويم به او راز نهان
  که با من چه ها کردي
  به جانم چه ها کردي
  هر شب که مه در آسمان
  گردد عيان دامن کشان
  گويم به او راز نهان
  که با من چه ها کردي
  به جانم چه ها کردي
  هم جانو هم جانانه اي ،اَما
  در دلبري اَفسانه اي ،اَما
  اَما زمن بيگانه اي ،اَما
  ديوانه ام خواهي چرا ،تو اي آفـَت دلها
  آزورده ام خواهي چرا ،تو اي آفـَت جانها

  سيمين وَري ،گل پيکري آري
  از ماه و گل زيبا تري آري
  همچون پـَري اَفسونگري آري
  ديوانهء رويت منم ،چه خواهي دگر از من
  سرگشتهء کـُويَـت منم ،نداري خبر از من

  هر شب که مَه در آسمان
  گردد عيان دامن کشان
  گويم به او راز نهان
  که با من چه ها کردي
  به جانم چه ها کردي
  هر شب که مه در آسمان
  گردد عيان دامن کشان
  گويم به او راز نهان
  که با من چه ها کردي
  به جانم چه ها کردي
  هم جانو هم جانانه اي ،اَما
  در دلبري اَفسانه اي ،اَما
  اَما زمن بيگانه اي ،اَما
  ديوانه ام خواهي چرا ،تو اي آفـَت دلها
  آزورده ام خواهي چرا ،تو اي آفـَت جانها

دانلود آهنگ افسونگر (شاهرخ) ابی
به اشتراک گذاری آهنگ افسونگر (شاهرخ)

Suggest Correction of Afsoongar (Shahrokh) Name or Credits