عزیزترینمعزیزترینم


  متن آهنگ عزیزترینم از حبیب

  تو به پاکی مثل آبی
  تو به شیرینی خوابی
  تو نجیبی مثل مریم
  به خدا عین ثوابی
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینم
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینم

  تو به پاکی مثل آبی
  تو به شیرینی خوابی
  تو نجیبی مثل مریم
  به خدا عین ثوابی
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینم
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینم

  تو صراحت کلامی
  تو صداقت قیامی
  تو همون نور امیدی
  که به درد و التیامی
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینم
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینم

  تو صراحت کلامی
  تو صداقت قیامی
  تو همون نور امیدی
  که به درد و التیامی
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینم
  عزیزم عزیزترینم
  ای پناه آخرینم
  من همونم که تو می خوای
  تویی عشقم تویی دینمدانلود آهنگ عزیزترینم حبیب
به اشتراک گذاری آهنگ عزیزترینم

Suggest Correction of Aziztarinam by Habib Name or Credits