سنگه دلت (تنگه دلت)سنگه دلت (تنگه دلت)


  متن آهنگ سنگه دلت (تنگه دلت) از روحپرور

  اگه صد بار دل عاشق منا خون بکنی

  رو دلم غم بذاری دردم را افزون بکنی

  ناز کنی عشوه کنی زخم زبونم بزنی

  قهر کنی آشتی کنی زخم زبونم بزنی

  نمیگم سنگه دلت میدونم تنگه دلت

  اگه بفروشی منا به این و اون

  بیاری اسم جدائی به زبون

  بپاشی نمک رو زخم دل ما

  بزنی به سینه سنگ دیگرون

  نمیگم سنگه دلت میدونم تنگه دلت

  اگه هر روز منا از خودت برونی

  تو گوشم قصه بی مهری بخونی

  رو بگردونی نگاهم نکنی

  اعتنا به اشک و آهم نکنی

  نمیگم سنگه دلت میدونم تنگه دلتدانلود آهنگ سنگه دلت (تنگه دلت) روحپرور
به اشتراک گذاری آهنگ سنگه دلت (تنگه دلت)

Suggest Correction of Sange Delat (Tange Delet) by Roohparvar Name or Credits