سرزمین عاشقا

  متن آهنگ سرزمین عاشقا

  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء
  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء
  هر یه نفر یه ماه داره ،توُهر خونه یه شاه داره
  قوم و قبیله ای که نیست ،سفید دار وُ سیاه داره
  محاله اُونجا گـُم بشی ،چون که فقط یه راه داره
  محاله اُونجا گـُم بشی ،چون که فقط یه راه داره
  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

  میگن وُفور نعمته ،خاکو طلا یه قیمته
  میگن که شهر رحمته ،دیواراش از محبته
  میگن که شهر رحمته وُدیواراش از محبته
  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

  میگن یه آسمون داره که صد هزارتا ماه داره
  این همه ماه و یک ستاره ،این همه ماه یک ستاره
  شبا که مهتابی میشه ،شبا که مهتابی میشه
  ستارهِ از خشگلی محل ماها نمیزاره
  ستارهِ از خشگلی محل مــاه نمیزاره

  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء
  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء
  هر یه نفر یه ماه داره ،توُهر خونه یه شاه داره
  قوم و قبیله ای که نیست ،سفید دار وُ سیاه داره
  محاله اُونجا گـُم بشی ،چون که فقط یه راه داره
  محاله اُونجا گـُم بشی ،چون که فقط یه راه داره
  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

  میگن وُفور نعمته ،خاکو طلا یه قیمته
  میگن که شهر رحمته ،دیواراش از محبته
  میگن که شهر رحمته وُدیواراش از محبته
  توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکـَت خدا
  سکه میوفـته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

  میگن یه آسمون داره که صد هزارتا ماه داره
  این همه ماه و یک ستاره ،این همه ماه یک ستاره
  شبا که مهتابی میشه ،شبا که مهتابی میشه
  ستارهِ از خشگلی محل ماها نمیزاره
  ستارهِ از خشگلی محل مــاه نمیزاره

سرزمین عاشقا


Download سرزمین عاشقا

اشتراک گذاری