تو بیوتو بیو


  متن آهنگ تو بیو از پری زنگنه

  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم
  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم

  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم
  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم

  در غمِ ندیدنت، وای بلال علیل و زردُم
  در غمِ ندیدنت، وای بلال علیل و زردُم

  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم
  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم

  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم
  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم

  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُمدانلود آهنگ تو بیو پری زنگنه
به اشتراک گذاری آهنگ تو بیو

Suggest Correction of To Beyo Name or Credits