گشت

  متن آهنگ گشت

  روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی
  از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

  گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

  بازم اگر می خوای، بری سفر برو، می شناسم تو رو
  از خوبُ بدش، داری هر دو رو، می شناسم تو رو

  دلم أزم می خواد، توی خواب و خیال، بگذارم تو رو
  اینم یه دردیه، که دسته آخرش، دوست دارم تو رو

  گشتاشو زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

  چه تو دروغ می گم نگو که نه جمع هواسم
  من از کفه دستم تو رو بهتر می شناسم

  دوست دارم تا اونجایی که رسم عشقه پاکه
  چه فایده گوهری که سرنوشتش توی خاکه

  روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی
  از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

  گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

  چه تو دروغ می گم نگو که نه جمع هواسم
  من از کفه دستم تو رو بهتر می شناسم

  دوست دارم تا اونجایی که رسم عشقه پاکه
  چه فایده گوهری که سرنوشتش توی خاکه

  روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی
  از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

  گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

گشت


Download گشت

اشتراک گذاری