قلب تایید اعتبار

  متن آهنگ قلب تایید اعتبار

  پریرویان قرار دل چو بستیزند بستانند

  به فتراکِ جفا دلها چو بربندند، بر بندند!

  ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند، بفشانند

  چو منصور از مراد آنان که بر دارند، بردارند!

  که با این درد اگر در بندِ درمانند، در مانند!

قلب تایید اعتبار


Download قلب تایید اعتبار

اشتراک گذاری