نقینقی


    متن آهنگ نقی از شاهین نجفی

    کیرعالمو آدم تو کوس خواهر مادر شاهین نجفی حرومزاده
    ارسال ازدانلود آهنگ نقی شاهین نجفی
به اشتراک گذاری آهنگ نقی

Suggest Correction of Name or Credits