گل باغ آشنائیگل باغ آشنائی


  متن آهنگ گل باغ آشنائی از بیژن بیژنی

  گل من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر
  مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین
  گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی
  که نه سرو می شناسد
  نه چمن سراغ دارد
  نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی
  نه به دست مست بادی گل آتشین جامی
  نه بنفشه ای نه بویی نه نسیم گفتگویی
  گل من میان گل های کدام دشت خفتی
  به کدام راه خواندی
  به کدام راه رفتی
  منم این گیاه تنها
  به گلی امید بسته
  همه شاخه ها شکسته
  به امیدها نشستیم و به یادها شکفتیم
  در آن سیاه منزل
  به هزار وعده ماندیمدانلود آهنگ گل باغ آشنائی بیژن بیژنی
به اشتراک گذاری آهنگ گل باغ آشنائی

Suggest Correction of Goleh Bagheh Ashnayi Name or Credits