بهار اومدبهار اومد


  متن آهنگ بهار اومد از بهزاد

  بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد
  نگار آمد نگار آمد نگار بردبارآمد

  صفا آمد صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد
  شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد

  حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان
  طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد

  سماع آمد سماع آمد سماع بی صُداع آمد
  وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد

  بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
  خوش و سرسبز شد عالم اوان لاله زار آمد

  ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد
  شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش عذار آمددانلود آهنگ بهار اومد بهزاد
به اشتراک گذاری آهنگ بهار اومد

Suggest Correction of Bahar Oomad Name or Credits