قصهء عشققصهء عشق


  متن آهنگ قصهء عشق از ناهید

  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  خودت خبر نداری برات چیا نوشتم
  رو این کتاب قصه اسم تو رو گذاشتم
  تو اسمون قصه اون بالا بالاهایی
  بچه محل ما و همسایه ی خدایی
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  سر کوچتون ستاره ها
  ته کوچتون فرشته ها
  توی کوچتون نگو نگو
  توی کوچتون نگو نگو
  شا پری های قصه ها
  شا پری های قصه ها
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  تو قصه ها زمستونو میشه برات بهار کنم
  تو دنیای راس راسکی
  بگو برات چیکار کنم
  بگو برات چیکار کنم
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  خودت خبر نداری برات چیا نوشتم
  رو این کتاب قصه اسم تو رو گذاشتم
  سر کوچتون ستاره ها
  ته کوچتون فرشته ها
  توی کوچتون نگو نگو
  توی کوچتون نگو نگو
  شا پری های قصه ها
  شا پری های قصه ها
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداریدانلود آهنگ قصهء عشق ناهید
به اشتراک گذاری آهنگ قصهء عشق

Suggest Correction of Ghesseyeh Eshgh by Nahid Name or Credits