یک گل سایه چمن

  متن آهنگ یک گل سایه چمن

  یک گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته
  نه دستم بش میرسه بش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته
  مستم مستم مستم تیغش بریده شستم
  مستم مستم مستم تیغش بریده شستم

  بیا بریم شاهچراغ شاهچراغ عهدی ببندیم عهدی ببندیم
  هرکدوم عهد بشکنیم عهد بشکنیم کمر نبندیم
  مستم مستم مستم تیغش بریده شستم
  مستم مستم مستم تیغش بریده شستم

یک گل سایه چمن


Download یک گل سایه چمن

اشتراک گذاری