ساقی



ساقی


  متن آهنگ ساقی از روحپرور

  ساقی برو امشب ببند آخر در میخانه را
  تا کس نبیند بیش از این اشک منه دیوانه را
  امشب چرا از دیدنم اینجا شیون میکنن
  آتش بگیرد این دلم وا که چه با من میکند
  ساقی خدا عمرت بده بر من بده جام دگر
  در گوشه میخانه ها منم یه ناکام دگر
  امشب در حال مستیم آخر به سویش میروم
  دستم بگیر برو به در آخر به کویش میرم
  شاید ببینم عاقبت یکبار دیگر روی او
  در این دل پرحسرتم دیگر ندارم آرزو



ارسال آهنگ ساقی
به اشتراک گذاری آهنگ ساقی

Suggest Correction of Saghi by Roohparvar Name or Credits