خسته

  متن آهنگ خسته

  دیگر از این فریاد ها
  خسته از بی مهری و بیداد ها
  خسته از دلبستگی و یاد ها
  خسته از شیرین و از فرهاد ها

  خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته ..

  خسته ام از این همه دیوانگی
  خسته از نادانی فرزانگی
  خسته از این دشمنان خانگی
  خسته ام از این همه بیگانگی

  خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته ..

  خسته ام از گردش چرخ فلک
  خسته از تنهایی و شب های تک
  خسته از ایمانم و تردید و شک
  خسته از دیو و دَد و دوز و کلک

  خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته ..

  خسته ام دیگر از این آوارها
  خسته از سنگینی دیوارها
  خسته از ظلم و بد و آزارها
  خسته از بی عاری بیمارها

  خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته ..

  خسته ام از تابش مهر و قمر
  خسته از نامردمی های بشر
  خسته از بی فطرتان بی هنر
  خسته ام از خستگی ها بیشتر

  خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته ..

خسته


Download خسته

اشتراک گذاری