سبزه به ناز می آیدسبزه به ناز می آید


  متن آهنگ سبزه به ناز می آید از نوش آفرین

  جدایی ها به من زودتر رسانش
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  دلم از دیده میپرسد نشانش
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  چو می آید به پیچم عاشقانه
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  به دور قامت سرو روانش
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوزوگداز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوزوگداز می آید

  دلم در آرزوها تن کشیده
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  سرم از بندغم گردن کشیده
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  به روئیاها مرا از من کشیده
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  همچو امید از زندگیم رفته و باز می آید
  همچو امید از زندگیم رفته و باز می آید

  گل شب بو زنم در گیسوانم
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  که تا یارم رسد گلبو بمانم
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  به لبهایم بمالم لاله ها را
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  لبش را با لبانم گل نشانم
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آیددانلود آهنگ سبزه به ناز می آید نوش آفرین
به اشتراک گذاری آهنگ سبزه به ناز می آید

Suggest Correction of Sabzeh Be Naz Miayad by Nooshafarin Name or Credits