خوشه ‌چین

  متن آهنگ خوشه ‌چین

  تصنیف بیات اصفهان ، خوشه ‌چین
  Tasnif E Bayat E Esfahan - Khoosheh Chin

  من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
  شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

  من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
  شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

  قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
  سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
  خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
  خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان

  ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن ، همره دلبران خوشه چیدن
  از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن ، گه از این سو به آن سو پریدن
  قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
  سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
  خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
  خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان

  برپا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز

  برپا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز
  در کشور سبزه و گل ، با شور و شعف نغمه کن ساز
  قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
  سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
  خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
  خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان
  خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان

خوشه ‌چین


Download خوشه ‌چین

اشتراک گذاری