سلطان قلبها

  متن آهنگ سلطان قلبها

  یه دل می گه برم برم
  یه دلم می گه نرم نرم
  طاقتنداره دلمدلم
  بی تو چه کنم

  پیشعشق زیبازیبا
  خیلی کوچیکه دنیا دنیا
  با یاد توام هر جا هر جا
  ترکـت نـکـنـم

  سـلطانقلـبمتـوهـسـتیتـوهـسـتـی
  دروازه های دلمرا شکستی
  پیمان یاری به قلبم تو بستی
  با من پیوستی

  اکنون اگر از تو دورم به هر جا
  بـر یـار دیـگرنـبـنـدمدلـم را
  سـرشــارمازآرزوو تـمـنـاای یار زیبا


  یه دل می گه برم برم
  یه دلم می گه نرم نرم
  طاقتنداره دلمدلم
  بی تو چه کنم

  پیشعشق زیبازیبا
  خیلی کوچیکه دنیا دنیا
  با یاد توام هر جا هر جا
  ترکـت نـکـنـم

  سـلطانقلـبمتـوهـسـتیتـوهـسـتـی
  دروازه های دلمرا شکستی
  پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی

  اکنون اگر از تو دورم به هر جا
  بـر یـار دیـگرنـبـنـدمدلـم را
  سـرشــارمازآرزوو تـمـنـا
  ای یار زیباای یار زیبا

سلطان قلبها


Download سلطان قلبها

اشتراک گذاری