مینای دلمینای دل


  متن آهنگ مینای دل از هایده

  مینای دل

  خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلمچوکشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم
  به سینه دریا دلم
  تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
  چو شیشه مینا دلم

  تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرادل تنگم بیگانه شد نمیخواهد دیگر تورا
  نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگودلم شکسته زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
  نمیخواهد دیگر تورا
  تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
  چو شیشه مینا دلم

  تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرادل تنگم بیگانه شد نمیخواهد دیگر تورا
  نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگودلم شکسته زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
  نمیخواهد دیگر تورا
  تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
  چو شیشه مینا دلمدانلود آهنگ مینای دل هایده
به اشتراک گذاری آهنگ مینای دل

Suggest Correction of Minayeh Del by Haydeh Name or Credits