همزبونهمزبون


  متن آهنگ همزبون از جواد یساری

  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید
  یه خال موی زنتونو به یک دنیا ندید
  قصه مرد دو زنه رو میگم گوش کنید

  مردی بود یک زن مهربونی داشت
  برای خودش یه همزبونی داشت
  زنه مردشو پرستاری میکرد
  مهربونی داشت و غمخواری میکرد
  اما مرده پا گذاشت روی محبت زنش
  شده بیچاره و هیچکسی نمیش هم سخنش
  مردی که دو زن داره اسیره
  بخدا ارزو داره بمیره
  زن دارا نکنه یه روز زن بگیرید
  که همیشه توی چنگ غم اسیرید
  ***
  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید
  یه خال موی زنتونو به یک دنیا ندید
  قصه مرد دو زنه رو میگم گوش کنید

  مردی بود یک زن مهربونی داشت
  برای خودش یه همزبونی داشت
  زنه مردشو پرستاری میکرد
  مهربونی داشت و غمخواری میکرد
  اما مرده پا گذاشت روی محبت زنش
  شده بیچاره و هیچکسی نمیش هم سخنش
  مردی که دو زن داره اسیره
  بخدا ارزو داره بمیره
  زن دارا نکنه یه روز زن بگیرید
  که همیشه توی چنگ غم اسیرید
  ***
  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید
  یه خال موی زنتونو به یک دنیا ندید
  قصه مرد دو زنه رو میگم گوش کنید

  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید

  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید

  پایاندانلود آهنگ همزبون جواد یساری
به اشتراک گذاری آهنگ همزبون

Suggest Correction of Hamzaboon Name or Credits