صفوراصفورا


  متن آهنگ صفورا از داوود سرخوش

  برایم نامه از کابل رسیده
  دوباره خون به رگهایم دمیده
  به رگهایم دمیده
  برایم نامه از کابل رسیده
  دوباره خون به رگهایم دمیده
  به رگهایم دمیده
  نوشته مادر پیرم که برگرد
  جوان گشته صفورا قد کشیده
  صفورا قد کشیده
  جوان گشته صفورا قد کشیده
  صفورا قد کشیده

  صفورا دختر همسایه ی ماست
  قشنگ و تازه و تر مثل گلهاست
  یگانه یادگار بابه صفدر
  برایم نو عروس آرزوهاست
  عروس آرزوهاست
  برایم نو عروس آرزوهاست
  عروس آرزوهاست
  برایم نامه از کابل رسیده
  دوباره خون به رگهایم دمیده
  به رگهایم دمیده
  نوشته مادر پیرم که برگرد
  جوان گشته صفورا قد کشیده
  صفورا قد کشیده
  جوان گشته صفورا قد کشیده
  صفورا قد کشیده

  به شهر آرزو ها می روم من
  پر از عشق و تمنا می روم من
  به دوشم کوله باری از حوادث
  به دیدار صفورا می روم من
  از اینجا می روم من
  به دیدار صفورا می روم من
  از اینجا می روم من
  برایم نامه از کابل رسیده
  دوباره خون به رگ هایم دمیده
  به رگهایم دمیده
  نوشته مادر پیرم که برگرد
  جوان گشته صفورا قد کشیده
  صفورا قد کشیده
  جوان گشته صفورا قد کشیده
  صفورا قد کشیدهارسال آهنگ صفورا
به اشتراک گذاری آهنگ صفورا

Suggest Correction of Safora Name or Credits