هم پیالههم پیاله


  متن آهنگ هم پیاله از معین

  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  ما که رفته بر بادیم
  زیر گنبد این چرخ
  از تعلق آزادیم
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  فارق از من و ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  در مرام ما رندان حرص مال دنیا نیست
  گوش ما بدهکار قیل و قال دنیا نیست
  بر بساط این دنیا پشت پا بزن چون ما
  تشنه باش و دریا باش
  هم پیاله ی ما باش
  بزن بزن به سنگ می آیینه های کور و کر
  بمان به نام عاشقی رفیق خانه وسفر
  رفیق هم پیاله باش
  که می نبوده بی اثر
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  ما که رفته بر بادیم
  زیر گنبد این چرخ
  از تعلق آزادیم
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  فارق از من و ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  در مرام ما رندان حرص مال دنیا نیست
  گوش ما بدهکار قیل و قال دنیا نیست
  بر بساط این دنیا پشت پا بزن چون ما
  تشنه باش و دریا باش
  هم پیاله ی ما باش
  بزن بزن به سنگ می آیینه های کور و کر
  بمان به نام عاشقی رفیق خانه وسفر
  رفیق هم پیاله باش
  که می نبوده بی اثر
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  ما که رفته بر بادیم
  زیر گنبد این چرخ
  از تعلق آزادیم
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باشدانلود آهنگ هم پیاله معین
به اشتراک گذاری آهنگ هم پیاله

Suggest Correction of Hampiale Name or Credits