هم پیاله

  متن آهنگ هم پیاله

  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  ما که رفته بر بادیم
  زیر گنبد این چرخ
  از تعلق آزادیم
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  فارق از من و ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  در مرام ما رندان حرص مال دنیا نیست
  گوش ما بدهکار قیل و قال دنیا نیست
  بر بساط این دنیا پشت پا بزن چون ما
  تشنه باش و دریا باش
  هم پیاله ی ما باش
  بزن بزن به سنگ می آیینه های کور و کر
  بمان به نام عاشقی رفیق خانه وسفر
  رفیق هم پیاله باش
  که می نبوده بی اثر
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  ما که رفته بر بادیم
  زیر گنبد این چرخ
  از تعلق آزادیم
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  بی نیاز و تنها باش
  تشنه باش و دریا باش
  فارق از من و ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  در مرام ما رندان حرص مال دنیا نیست
  گوش ما بدهکار قیل و قال دنیا نیست
  بر بساط این دنیا پشت پا بزن چون ما
  تشنه باش و دریا باش
  هم پیاله ی ما باش
  بزن بزن به سنگ می آیینه های کور و کر
  بمان به نام عاشقی رفیق خانه وسفر
  رفیق هم پیاله باش
  که می نبوده بی اثر
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش
  ما که رفته بر بادیم
  زیر گنبد این چرخ
  از تعلق آزادیم
  هم پیاله ی ما باش
  هم پیاله ی ما باش

هم پیاله


Download هم پیاله

اشتراک گذاری