فوتبال شاه پر

  متن آهنگ فوتبال شاه پر

  گل!
  دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
  دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
  یه گل به من زد کی زد منوچ به من زد کی زد
  هافبک به من زد کی زد با پای چپ زد
  با پای راست زد با سر به من زد
  از راه دور زد وای از راه دور زد
  از راه دور زد وای از راه دور زد

  دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
  دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
  یه گل به من زد کی زد منوچ به من زد کی زد
  هافبک به من زد کی زد با پای چپ زد کی زد
  با پای راست زد کی زد با سر به من زد کی زد
  از راه دور زد وای از راه دور زد
  از راه دور زد وای از راه دور زد

  گلر کی بود مامان جون
  هافبک کی بود ناناش جون
  شوت زن کی بود مهوش جون
  گوش راست کی بود بهزاد جون
  دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
  دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
  ممد بوقی بوق بزن
  ممد بوقی بوق بزن
  ایران
  ایران

فوتبال شاه پر


ارسال آهنگ فوتبال شاه پر

اشتراک گذاری