توی ماشین

  متن آهنگ توی ماشین

  توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون می رویم

  دسته جعمی مون به سوی شهر تهرون می رویم

  هرچه پیش آید خوشاید ما که خندون می رویم

  داری می بینی که ما با جمع یارون میرویم

  آخ برم راننده رواون کلاج و دنده رو

  گاز و فرمونو ببین شور و حال بنده رو

  من که خیلی شادمونمهمچو بلبل نغمه خونم

  تا که هستم فکر یارمزنده دل هستم جوونم

  قربون بازوم برمقربون بازوم برم

  آی داداش بیخود تو چرتی
  دل به دست غم سپردی
  غم مخور بیخود در عالم
  از چه رو هستم جوونم
  قربون بازوم برم

توی ماشین


Download توی ماشین

اشتراک گذاری