ترانه سال (هایده)

  متن آهنگ ترانه سال (هایده)

  هنوز بیادخونه همه دلامون خونه
  هرگز باور نداشتم، دنیا اینجور بمونه
  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

  هنوز بیادخونه همه دلامون خونه
  هرگز باور نداشتم، دنیا اینجور بمونه
  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

  اشکام رو گونه، می ریزه دونه دونه
  دل بستن و گسستن، سخته خدا می دونه
  وای، وای، دریغا، دنیای همیشه
  وقتی ندونی، که آیا، فردا چی می شه

  هنوز بیادخونه همه دلامون خونه
  هرگز باور نداشتم، دنیا اینجور بمونه
  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

  اشکام رو گونه، می ریزه دونه دونه
  دل بستن و گسستن، سخته خدا می دونه
  وای، وای، دریغا، دنیای همیشه
  وقتی ندونی، که آیا، فردا چی می شه

  هنوز بیادخونه همه دلامون خونه
  هرگز باور نداشتم، دنیا اینجور بمونه
  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

  سال، سال، این چند سال
  همینه حال و احوال
  هر سال می گم دریغ از پارسال

ترانه سال (هایده)


Download ترانه سال (هایده)

اشتراک گذاری