گودی گودیا

  متن آهنگ گودی گودیا

  میرم کرمونشاه دیدن یارم
  میرم کرمونشاه دیدن یارم
  میرم رو موهاش یه گل بذارم
  میرم رو موهاش یه گل بذارم
  میرم کرمونشاه هرچی باداباد
  میرم کرمونشاه هرچی باداباد
  او بشه شیرین من مثل فرهاد
  او بشه شیرین من مثل فرهاد

  کرده کرده دلمو برده
  کرده کرده دلمو برده
  همه عمرش غممو خورده
  همه عمرش غممو خورده

  کرده کرده دلمو برده
  کرده کرده دلمو برده
  کرده کرده دلمو برده
  کرده کرده دلمو برده
  همه عمرش غممو خورده
  همه عمرش غممو خورده
  همه عمرش غممو خورده
  همه عمرش غممو خورده

گودی گودیا


Download گودی گودیا

اشتراک گذاری