ترنجترنج


  متن آهنگ ترنج از محسن نامجو

  هــــــــــــــــــــیهااااااااااااای

  گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم
  گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی

  گفتا تو از کجایی که آشفته می‌نمایی
  گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

  گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری
  گفتم بر آستانت دارم سر گدایی

  گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی
  گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی

  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
  گفتا تو بندگی کن کاو بنده‌پرور آید

  هی هی ههی هههیی یههیههیییی
  ههههیی ههههیییی ههههیییی
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  یاااااااهاااااااااااااااااااااایدانلود آهنگ ترنج محسن نامجو
به اشتراک گذاری آهنگ ترنج

Suggest Correction of Toranj Name or Credits