آسمان هر شب به ماه خویش نازدآسمان هر شب به ماه خویش نازد


  متن آهنگ آسمان هر شب به ماه خویش نازد از پریسا

  آسمان هر شب به ماهِ
  آسمان هر شب به ماهِ
  آسمان هر شب به ماهِ
  خویش نازد ، می نداند

  تا سحرگه خفته با یک
  آسمان مه ، در زمینم
  تا سحرگه خفته با یک
  آسمان مه ، در زمینم

  تا تو را دیدم بتا
  نی کافرستم نی مسلمان

  روی و مویت کرده فارغ
  از گناه کفر و دینم
  از گناه کفر و دینم

  بر یمین و بر یسارم
  بر یمین و بر یسارم
  ساغر و مطرب نشسته

  زین سبب افتان و خیزان
  بریسار و بر یمینم

  دل تو را بیند ، به من
  دل تو را بیند ، به من
  آهسته گوید : قل هوالله

  دل تو را بیند ، به من
  دل تو را بیند ، به من
  آهسته گوید : قل هوالله

  راست می گوید تویی
  الحمد و رب العالمینم
  حمد و رب العالمینمدانلود آهنگ آسمان هر شب به ماه خویش نازد پریسا
به اشتراک گذاری آهنگ آسمان هر شب به ماه خویش نازد

Suggest Correction of aseman Har Shab Beh Maheh Kheesh Nazad by Parisa Name or Credits