آسمان هر شب به ماه خویش نازد

  متن آهنگ آسمان هر شب به ماه خویش نازد

  آسمان هر شب به ماهِ
  آسمان هر شب به ماهِ
  آسمان هر شب به ماهِ
  خویش نازد ، می نداند

  تا سحرگه خفته با یک
  آسمان مه ، در زمینم
  تا سحرگه خفته با یک
  آسمان مه ، در زمینم

  تا تو را دیدم بتا
  نی کافرستم نی مسلمان

  روی و مویت کرده فارغ
  از گناه کفر و دینم
  از گناه کفر و دینم

  بر یمین و بر یسارم
  بر یمین و بر یسارم
  ساغر و مطرب نشسته

  زین سبب افتان و خیزان
  بریسار و بر یمینم

  دل تو را بیند ، به من
  دل تو را بیند ، به من
  آهسته گوید : قل هوالله

  دل تو را بیند ، به من
  دل تو را بیند ، به من
  آهسته گوید : قل هوالله

  راست می گوید تویی
  الحمد و رب العالمینم
  حمد و رب العالمینم

آسمان هر شب به ماه خویش نازد


Download آسمان هر شب به ماه خویش نازد

اشتراک گذاری