بی پناهبی پناه


  متن آهنگ بی پناه از فریده

  اگه بـاهـات نبـودم ، برات که بودماگه چشمات نبودم ، نگات که بودم

  هـمه یگـفـتـنی هـامفـقط تـو بودی اگه حرفات نبودم ، صدات که بودم  اگه پـاهـات نبودم ، یه راه که بودماگه گریه نبودم ، یه آه که بودم

  تو خودت مثـل روز آفتابی هستی اگه خورشید نبودم ، یه ماه که بودم  می تونستی واسه من یه چاره باشی توی آسـمـون دل سـتـاره بـاشی

  اگه شـیـرازه ی من پاچـیده از هـممی تونستی گره ی دوباره باشی

  ..............................................دانلود آهنگ بی پناه فریده
به اشتراک گذاری آهنگ بی پناه

Suggest Correction of Bipanah Name or Credits