گفتم کجا ؟گفتم کجا ؟


  متن آهنگ گفتم کجا ؟ از غلام کویتی پور

  گفتم کجا گفتا به خون
  گفتم چه وقت گفتا کنون
  گفتم چه وقت گفتا کنون
  گفتم سبب گفتا جنون
  گفتم مرو خندید و رفت
  گفتم سبب گفتا جنون
  گفتم مرو خندید و رفت
  گفتم که بود گفتا که یار
  گفتم چه گفت گفتا قرار
  گفتم چه گفت گفتا قرار
  گفتم چه زد گفتا شرار
  گفتم بمان نشنید و رفت
  گفتم چه زد گفتا شرار
  گفتم بمان نشنید و رفت

  آندم بریدم از زندگی دل
  کامد به مسلخ شمر سیه دل
  او می دوید و من می دویدم
  او سوی مقتل من سوی قاتل
  او می دوید و من می دویدم
  او سوی مقتل من سوی قاتل
  او می نشست و من می نشستم
  او روی سینه من در مقابل
  او می کشید و من می کشیدم
  او از کمر تیغ من آه باطل
  او می برید و من می بریدم
  او از حسین سر من غیر از او دل
  او می برید و من می بریدم
  او از حسین سر من غیر از او دل

  آندم بریدم از زندگی دل
  کامد به مسلخ شمر سیه دل
  او می دوید و من می دویدم
  او سوی مقتل من سوی قاتل
  او می دوید و من می دویدم
  او سوی مقتل من سوی قاتل
  او می نشست و من می نشستم
  او روی سینه من در مقابل
  او می کشید و من می کشیدم
  او از کمر تیغ من آه باطل
  او می برید و من می بریدم
  او از حسین سر من غیر از او دل
  او می برید و من می بریدم
  او از حسین سر من غیر از او دل
  او می برید و من می بریدم
  او از حسین سر من غیر از او دلدانلود آهنگ گفتم کجا ؟ غلام کویتی پور
به اشتراک گذاری آهنگ گفتم کجا ؟

Suggest Correction of Goftam Koja ? Name or Credits