تنها منشینتنها منشین


  متن آهنگ تنها منشین از دلکش

  آمد آمد
  با دلجویی
  گفتا با من
  تنها منشین
  برخیز و ببین
  گلهای خندان صحرایی را
  از صحرا دریاب این زیبایی را

  با گوشه گرفتن
  درمان نشود غم
  برخیز و به پا کن
  شوری تو به عالم

  تو که عزلت گزیده ای
  غم دنیا کشیده ای
  ز طبیعت چه دیده ای تو

  تو که غمگین نشسته ای
  ز جهان دل گسسته ای
  به چه مقصد رسیده ای تو

  *****

  آمد آمد
  با دلجویی
  گفتا با من
  تنها منشین
  برخیز و ببین
  گلهای خندان صحرایی را
  از صحرا دریاب این زیبایی را
  زین همه طراوت از چه رو نهان کنی
  شکوه تا به کی ز جور این و آن کنی
  دل غمین به گوشه ای چرا نشسته ای
  جان من مگر تو عمر جاودان کنی

  تا کی تو چنین باشی
  عمری دل غمین باشی
  گل گشت چمن بهتر
  یا گوشه نشین باشی

  تا کی باید باشی افسرده در بند دنیا
  خندان جوشان چون گل
  تا بینی لبخند دنیا

  *****

  آمد آمد
  با دلجویی
  گفتا با من
  تنها منشین
  برخیز و ببین
  گلهای خندان صحرایی را
  از صحرا دریاب این زیبایی را

  با گوشه گرفتن
  درمان نشود غم
  برخیز و به پا کن
  شوری تو به عالم

  تو که عزلت گزیده ای
  غم دنیا کشیده ای
  ز طبیعت چه دیده ای تو

  تو که غمگین نشسته ای
  ز جهان دل گسسته ای
  به چه مقصد رسیده ای تودانلود آهنگ تنها منشین دلکش
به اشتراک گذاری آهنگ تنها منشین

Suggest Correction of Tanha Maneshin Name or Credits