مقام یاربمقام یارب


    متن آهنگ مقام یارب از سید خلیل عالی نژاد

    یارب یارب ورندان مست میخانت وحق پرستان دیری دیوانت ویارب یارب شوزنده دارانکه زهی سوز دل ها دیدم دوعایبیمارانو اب دیده ی دل سوختگانت عشاق صادق عازیزم دایم گریانتولی جمال پیغمبرانت وشای لا فتی ها دیدم شیر یزدانت باده مرادتک به در کمانمتالار عشق مازیزم بدی زبانمدانلود آهنگ مقام یارب سید خلیل عالی نژاد
به اشتراک گذاری آهنگ مقام یارب

Suggest Correction of Maghameh Ya Rab Name or Credits