به یادم باش

  متن آهنگ به یادم باش

  به یادم باش به یادم باش
  همیشه همصدایم باش
  هوایم باش صدایم باش
  رفیق لحظه هایم باش
  همیشه همصدایم باش
  مثل من باش عاشقم باش
  بیا با من بیا تا من به آغوشم به روت بازه
  دلم با من بدون تو نمی سازه نمی سازه
  دارم آهسته آهسته من از عشق تو می سوزم
  به یادم باش به یادم باش تو ای یاد شب و روزم
  به یادم باش به یادم باش
  همیشه همصدایم باش
  هوایم باش صدایم باش
  رفیق لحظه هایم باش
  همیشه همصدایم باش
  مثل من باش عاشقم باش
  بیا با من که من عاشق ترینم من همینم
  بدون تو درخت بی زمینم من همینم
  بیا با من که پابند تو باشم با تو باشم
  دچار قهر و لبخند تو باشمبا تو باشم
  بیا با من بیا تا من به آغوشم به روت بازه
  دلم با من بدون تو نمی سازه نمی سازه
  دارم آهسته آهسته من از عشق تو می سوزم
  به یادم باش به یادم باش تو ای یاد شب و روزم
  به یادم باش به یادم باش
  همیشه همصدایم باش
  هوایم باش صدایم باش
  رفیق لحظه هایم باش
  همیشه همصدایم باش
  مثل من باش عاشقم باش
  منو از من بگیر و باورم کنباورم کن
  غزل آواز عشقم پرپرم کن باورم کن
  اگه خوبم اگه بد بدترم کنباورم کن
  مرا آتش بزن خاکسترم کن باورم کن
  بیا با من بیا تا من به آغوشم به روت بازه
  دلم با من بدون تو نمی سازه نمی سازه
  دارم آهسته آهسته من از عشق تو می سوزم
  به یادم باش به یادم باش تو ای یاد شب و روزم
  به یادم باش به یادم باش
  همیشه همصدایم باش
  هوایم باش صدایم باش
  رفیق لحظه هایم باش
  همیشه همصدایم باش
  مثل من باش عاشقم باش .

به یادم باش


Download به یادم باش

اشتراک گذاری