زاهد

  متن آهنگ زاهد

  دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

  که چنان ز او شده ​ام بی سر و سامان که مپرس

  کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد

  که چنانم من از آن ، کرده پشیمان که مپرس

  زاهد از ما به سلامت بگذر
  کاین می لعل
  دل و دین می​ برد از دست ، بدان سان که مپرس

  دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

  که چنان ز او شده ​ام بی سر و سامان که مپرس

  زاهد از ما به سلامت بگذر
  کاین می لعل
  دل و دین می​ برد از دست ، بدان سان که مپرس

زاهد


ارسال آهنگ زاهد

اشتراک گذاری