کیه کیه در میزنه

  متن آهنگ کیه کیه در میزنه

  عقرب زلف کجت با قمر قرینه
  تا قمر در عقربه کار ما چنینه
  کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه
  درو با لنگر میزنه من دلم میلرزه

  ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

  نرگس مست تو و بخت من خرابه
  بخت من از تو و چشمتو از شرابه
  کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه
  درو با لنگر میزنه من دلم میلرزه

  ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان
  از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان

کیه کیه در میزنه


Download کیه کیه در میزنه

اشتراک گذاری