هوای حوا

  متن آهنگ هوای حوا

  دل من یه روز به دریا زد و رفت
  پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
  پاشنهء کفش فرارو ور کشید
  آستین همت رو بالا زد و رفت
  دل من یه روز به دریا زد و رفت
  پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
  پاشنهء کفش فرارو ور کشید
  آستین همت رو بالا زد و رفت

  یه دفعه بچه شد و تنگ غروب
  سنگ توی شیشهء فردا زد و رفت
  حیوونی تازگی آدم شده بود
  به سرش هوای حوٌا زد و رفت
  دفتر گذشته ها رو پاره کرد
  نامهء فرداها رو تا زد و رفت
  حیوونی تازگی آدم شده بود
  به سرش هوای حوا زد و رفت
  به سرش هوای حوا زد و رفت

  دل من یه روز به دریا زد و رفت
  پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
  زنده ها خیلی براش کهنه بودن
  خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

  هوای تازه دلش میخواست ولی
  آخرش توی غبارا زد و رفت
  دنبال کلید خوشبختی می گشت
  خودشم قفلی رو قفلا زد و رفت
  یه دفعه بچه شد و تنگ غروب
  سنگ توی شیشهء فردا زد و رفت
  حیوونی تازگی آدم شده بود
  به سرش هوای حوا زد و رفت
  دفتر گذشته ها رو پاره کرد
  نامهء فرداها رو تا زد و رفت
  حیوونی تازگی آدم شده بود
  به سرش هوای حوا زد و رفت
  به سرش هوای حوا زد و رفت

هوای حوا


Download هوای حوا

اشتراک گذاری