ولولهولوله


  متن آهنگ ولوله از صادق نوجوکی

  ولوله ولوله ولوله کردی والا
  هلهله هلهله هلهله کن د یالا

  دست بزن گل بریز خرمن موت و وا کن
  باز من و با نگات از ته دل صداا کن

  قد تو قد تو به سروناز می نازه
  مستیه چشم تو انگار می شیرازه

  صورتت مثل گل تو رخت شبنمه
  از لبت چی بگم هر چی بگم باز کمه

  از لبت چی بگم چی بگم
  هر چی بگم باز کمه
  از لبت تا دهنت
  از تنت تا پیرنت
  حتی از جون به تنت
  من نزدیک تر می خوامت
  باز عزیز تر می خوامت
  اگه گل بو رو می خواد
  اگه چشم نورو می خواد
  من که بیشتر می خوامت
  والّا بیشتر می خوامت
  خیلی بیشتر می خوامت

  ولوله ولوله ولوله کردی والا
  هلهله هلهله هلهله کن د یالا

  دست بزن گل بریز خرمن موت و وا کن
  باز من و با نگات از ته دل صداا کن

  از لبت چی بگم چی بگم
  هر چی بگم باز کمه
  از لبت تا دهنت
  از تنت تا پیرنت
  حتی از جون به تنت
  من نزدیک تر می خوامت
  باز عزیز تر می خوامت
  اگه گل بو رو می خواد
  اگه چشم نورو می خواد
  من که بیشتر می خوامت
  والّا بیشتر می خوامت
  خیلی بیشتر می خوامت

  ولوله ولوله ولوله کردی والا
  هلهله هلهله هلهله کن د یالا


  دست بزن گل بریز خرمن موت و وا کن
  باز من و با نگات از ته دل صداا کن

  مثله گلها توی باد
  مثل بادا توی برف
  مثل برگا توی باغ
  هی برقصون تن تو
  چشمه ی نور نمیشه
  نور که این جور نمیشه
  چیه چشمک می زنه
  توی رقصیدن تو
  از لبت تا دهنت
  از تنت تا پیرهنت
  حتی از جون به تنت
  من نزدیک تر می خوامت
  اگه گل بو رو می خواد
  اگه چشم نورو می خواد
  من که بیشتر می خوامت
  والّا بیشتر می خوامت
  خیلی بیشتر می خوامت

  از لبت تا دهنت
  از تنت تا پیرهنت
  حتی از جون به تنت
  من نزدیک تر می خوامت
  اگه گل بو رو می خواد
  اگه چشم نورو می خواد
  من که بیشتر می خوامت
  والّا بیشتر می خوامت
  خیلی بیشتر می خوامت

  ولوله ولوله ولوله کردی والا
  هلهله هلهله هلهله کن د یالا

  دست بزن گل بریز خرمن موت و وا کن
  باز من و با نگات از ته دل صداا کندانلود آهنگ ولوله صادق نوجوکی
به اشتراک گذاری آهنگ ولوله

Suggest Correction of Velveleh Name or Credits