غوغای ستارگان

  متن آهنگ غوغای ستارگان

  ستار:
  امشب در سر شوری دارم ، امشب در دل نوری دارم
  باز امشب در اوج آسمانم ، رازی باشد با ستارگانم
  امشب یک سر شوق و شورم ، از این عالم گویی دورم

  از شادی پر گیرم که رسم به فلک ، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
  در آسمان ها غوغا فکنم ، سبو بریزم ، ساغر شکنم
  در آسمان ها غوغا فکنم ، سبو بریزم ، ساغر شکنم

  با ماه و پروین سخنی گویم ، از روی مه خود اثری جویم
  جان یابم زین شب ها

  هم خوانی:
  جان یابم زین شب ها

  ستار:
  ماه و زهره را به طرب آرم ، از خود بی خبرم ، ز شعف دارم
  نغمه ای بر لب ها

  هم خوانی:
  نغمه ای بر لب ها

  ستار:
  امشب در سر شوری دارم ، امشب در دل نوری دارم
  باز امشب در اوج آسمانم ، رازی باشد با ستارگانم
  امشب یک سر شوق و شورم ، از این عالم گویی دورم
  دورم ، دورم ، دورم ، دورم

غوغای ستارگان


Download غوغای ستارگان

اشتراک گذاری