چهره به چهره(تصنیف قدیمی)چهره به چهره(تصنیف قدیمی)


  متن آهنگ چهره به چهره(تصنیف قدیمی) از محمدرضا شجریان

  گر به تو افتدم نظر
  چهره به چهره رو برو
  شرح دهم غم تو را
  نکته به نکته مو به مو
  ساقی باقی از وفا
  باده بده سبو سبو
  مطرب خوش نوای را
  تازه به تازه گو بگو
  در پی دیدن رخت
  همچو صبا فتاده ام
  خانه به خانه در به در
  کوچه به کوچه کو به کو
  می رود از فراق تو
  خون دل از دو دیده ام
  دجله به دجله یم به یم
  چشمه به چشمه جو به جودانلود آهنگ چهره به چهره(تصنیف قدیمی) محمدرضا شجریان
به اشتراک گذاری آهنگ چهره به چهره(تصنیف قدیمی)

Suggest Correction of Chehreh Beh Chehreh Name or Credits