مرو ای دوستمرو ای دوست


  متن آهنگ مرو ای دوست از محمد اصفهانی

  مرو ای دوست مرو ای دوست
  مرو از دست من ای یارکه منم زنده به بوی تو
  به گل روی تو
  مروای دوست مرو ای دوست
  بنشین با من و دلبنشین تا برسم مگر
  به شب موی تو
  تو نباشی چه امیدی به دل خسته من
  تو که خامو شی بی توبه شام وسحر چه کنم
  با غم تو

  مروای دوست مرو ای دوست
  مرو از دست من ای یار که منم زنده به بوی تو
  به گل روی تو
  بنشین تا بنشانی نفسی آتش دل
  بنشین تا برسم مگر به شب موی تو
  تو نباشی چه امیدی به دل خسته من
  تو که خامو شی بی تو به شام وسحر چه کنم
  با غم تو
  چه کنم با دل تنها که نشد باور من
  تو و ویرانی خاموشیکوهم اگر اگر چه کنم با غم تو

  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل من
  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل م
  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل من
  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل م
  چه کنم.......دانلود آهنگ مرو ای دوست محمد اصفهانی
به اشتراک گذاری آهنگ مرو ای دوست

Suggest Correction of Maro Ey Doost Name or Credits