چشم نرگسچشم نرگس


  متن آهنگ چشم نرگس از محمدرضا شجریان

  خواهم که بر زلفت، زلفت، زلفت
  هر دم زنم شانه، هر دم زنم شانه
  ترسم پریشان کند بسی
  حال هر کسی
  چشم نرگست
  مستانه مستانه، مستانه مستانه
  خواهم بر آبرویت، رویت، رویت
  هر دم کشم وسمه، هر دم کشم وسمه
  ترسم که مجنون کند بسی
  مثل من کسی
  چشم نرگست
  دیوانه دیوانه، دیوانه دیوانه
  یک شب بیا منزل ما
  حل کن دو صد مشکل ما
  ای دلبر خشکل ما
  دردت به جان ما شد، روح و روان ما شد
  خواهم که بر چشمت، چشمت، چشمت
  هر دم کشم سرمه، هر دم کشم سرمه
  ترسم پریشان کند بسی
  حال هر کسی
  چشم نرگست
  مستانه مستانه، مستانه مستانه
  خواهم بر رویت، رویت، رویت
  هر دم زنم بوسه،هر دم زنم بوسه
  ترسم که نالان کند بسی
  مثل من کسی
  چشم نرگست
  جانانه جانانه، جانانه جانانهارسال آهنگ چشم نرگس
به اشتراک گذاری آهنگ چشم نرگس

Suggest Correction of Cheshmeh Narges Name or Credits