دریغا دریغادریغا دریغا


  متن آهنگ دریغا دریغا از گلپا

  خدایاخدایاچراازمن اوراگرفتی که ماتم بگیرم من اینسوی دنیاتوانسوی دنیاچرا دردخودکمبگیرم
  زروزی که رفته زپیشم او نامه ننوشته
  زخاطرمگربرده اوازدل یادبگذشته
  دریغاگذشته گذشتهدریغا گذشتهگذشته
  خدایاهمه هستی ام را گرفتی
  همه هستی ام را تویکجا گرفتی
  اگرروزی ازاین قفس پربگیرم
  روم سربه پایش نهم تا بمیرم
  و یا زندگی را من از سر بگیرم (هما میرافشار)
  خدایاهمه هستی ام بوده یادش
  همه هستی ام بود عشق جانکاهش
  اگر من به راهش بمیرم کم است و
  خجل مانده ام باز ز یاد نگاهش
  اگرجان فدایش بسازم
  به حقش کم است تا نهم سر به پایش
  خدایاهمه آرزویم ببینمهمه آرزویمببینم بمیرم
  ببینم لقایش که عشقم همین است
  ببینم که عشقم بود زنده یادش
  اضافه متن هدیه ای است به خواننده محبوبمگلپا
  از طرف جوان آذریدانلود آهنگ دریغا دریغا گلپا
به اشتراک گذاری آهنگ دریغا دریغا

Suggest Correction of Darigha Darigha Name or Credits