هم آوازی شوشتریهم آوازی شوشتری


  متن آهنگ هم آوازی شوشتری از محمدرضا شجریان

  در این همخوانی که بر غزلی از سعدی انجام گرفته مصراعهای فرد توسط همایون شجریان و مصراعهای زوج توسط استاد محمد‌رضا شجریان اجرا شده است :
  تو را سریست که با ما فرو نمی‌آید
  مرا دلی که صبوری ازو نمی‌آید
  کدام دیده بروی تو باز شد همه عمر
  که آب دیده به رویش فرو نمی‌آید؟
  جز اینقدر نتوان گفت بر جمال تو عیب
  که مهربانی از آن طبع و خو نمی‌آید
  چه عاشقست که فریاد دردناکش نیست
  چه مجلس است کزو های وهو نمی‌آید؟
  به شیر بود مگر شور عشق سعدی را
  که پیر گشت و تغیر دراو نمی‌آیددانلود آهنگ هم آوازی شوشتری محمدرضا شجریان
به اشتراک گذاری آهنگ هم آوازی شوشتری

Suggest Correction of Ham avazieh Shooshtari Name or Credits